System rozliczeń ciepła

Przedstawiamy Państwu system rozliczeniowy ENERGOS obejmujący kompleksowo rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. System ten współpracuje z podzielnikami kosztów ogrzewania wyparkowymi "ENERGOS" produkowanymi całkowicie w kraju i podzielnikami elektronicznymi firmy KUNDO, oparty jest na programie rozliczeniowym "ESYS" stanowiącym oryginalny dorobek naszej firmy.

System rozliczeniowy ENERGOS wdrażany jest od 1990 roku (w roku tym zainstalowano pierwsze podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jeżyce" w Poznaniu). Dzisiaj liczba odbiorców systemu rozliczeniowego ENERGOS jest bardzo długa, a nasze wieloletnie doświadczenia pozwoliły optymalnie dostosować system rozliczeniowy do polskich realiów technicznych i ekonomicznych.

Dzięki temu rozliczenia są dobrze dostosowane do polskich przepisów (dotyczących cen energii, zasad rozliczania kosztów ogrzewania oraz zasad ustalania zużycia ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej), a jednocześnie gwarantują zgodność naliczanych opłat z rzeczywistym poziomem komfortu cieplnego w mieszkaniach.

System rozliczeniowy naszej firmy umożliwia ograniczenie skutku przepływu cieplnego między mieszkaniami na naliczane koszty ogrzewania. Stosujemy różne metody szacowania kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej i zimnej wody w zależności od uwarunkowań lokalnych i indywidualnych życzeń zarządców budynków. Bardzo dużo uwagi na etapie zakładania baz danych przywiązujemy do obliczania współczynników korekcyjnych uwzględniając wpływ usytuowania mieszkań w bryle budynku. Współczynniki redukcyjne lokalowe wyliczane są na podstawie strat ciepła poszczególnych mieszkań obliczanych przez naszą firmę na podstawie zweryfikowanych dokumentacji technicznych budynków i zawartych w nich danych wpływających na zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń. Na życzenie zleceniodawcy możemy uwzględnić odzysk ciepła od pionów grzejnych i gałązek grzejnikowych.

Przy prowadzonych termomodernizacjach budynków współczynniki korekcyjne lokalowe każdorazowo są bezpłatnie dostosowywane do wprowadzonych zmian Współczynniki  grzejnikowe wyliczane  są  dla  każdego  typu grzejnika  oraz typu podzielnika. Posiadamy w swojej bazie wszystkie typy grzejników dopuszczonych do stosowania w Polsce.

Rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Na rzeczywisty koszt ciepłej wody składa się koszt wody zimnej, koszt ciepła zużytego przy podgrzaniu wody zimnej w wymiennikach oraz koszt ciepła zużytego w procesie cyrkulacji ciepłej wody. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy ciepłej wody zamontowanych w poszczególnych lokalach. Koszt stały podgrzania ciepłej wody  dzielony jest na użytkowników proporcjonalnie do powierzchni lokali, natomiast koszt zmienny dzielony jest proporcjonalnie do wskazań wodomierzy w lokalach.

W budynkach z indywidualnym rozliczaniem kosztów podgrzania  ciepłej wody szczególnego znaczenia nabiera sprawność działania instalacji ciepłej wody. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z licznymi reklamacjami użytkowników, którzy nie będą chcieli płacić za zmarnotrawioną ciepłą wodę o niedostatecznej temperaturze.

Rozliczenie kosztów zimnej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych. Jako zasadę przyjmuje się rozliczenie jednoczłonowe.Nasza metoda polega na bilansowaniu zimnej wody do poziomu wynikającego ze wskazań wowdomierzy głównych domowych.

Do pobrania