Rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Rozliczenie ciepłej i zimnej wody

Na rzeczywisty koszt ciepłej wody składa się koszt wody zimnej, koszt ciepła zużytego przy podgrzaniu wody zimnej w wymiennikach oraz koszt ciepła zużytego w procesie cyrkulacji ciepłej wody. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie ciepłej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy ciepłej wody zamontowanych w poszczególnych lokalach. Koszt stały podgrzania ciepłej wody dzielony jest na użytkowników proporcjonalnie do powierzchni lokali, natomiast koszt zmienny dzielony jest proporcjonalnie do wskazań wodomierzy w lokalach.

W budynkach z indywidualnym rozliczaniem kosztów podgrzania ciepłej wody szczególnego znaczenia nabiera sprawność działania instalacji ciepłej wody. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z licznymi reklamacjami użytkowników, którzy nie będą chcieli płacić za zmarnotrawioną ciepłą wodę o niedostatecznej temperaturze.

Rozliczenie kosztów zimnej wody dokonuje się na podstawie odczytów wodomierzy mieszkaniowych. Jako zasadę przyjmuje się rozliczenie jednoczłonowe.Nasza metoda polega na bilansowaniu zimnej wody do poziomu wynikającego ze wskazań wowdomierzy głównych domowych.

wodomierze